תקנון
אתר האינטרנט מר-טריוויה וכל החומר באתר, הם רכושם הפרטי של רפאל לירז ושל בעלי חברת דעת-נט מולטימדיה. אין להעתיק, להפיץ או לעשות בהם שימוש בחלקם או במלואם בכל אופן שהוא, ללא הסכמה מראש ובכתב מהבעלים הנ"ל.

כל משתתף במשחק הטריויה, פוטר את רפאל לירז ואת דעת-נט מולטימדיה מכל טענה או תביעה הקשורים לתוכן האתר, המשחק והשאלות והתשובות שבו. השאלות והתשובות נכונות ליום בו נכתבו, ואין החברה אחראית לשינויים שהתרחשו ו/או למידע חדש שהביא לתוצאות שונות. בכל מקרה קביעת מערכת האתר היא סופית, אך אין היא אחראית במידה והתשובות הן מוטעות או שגויות.

שמות הזוכים ומקום מגוריהם יותרו לפרסום באתר, אך לא יפורסמו פרטים נוספים של הזוכים, כדי לשמור על פרטיותם.

איננו אחראים ולא נהיה אחראים לכל כשל טכני או אחר בפעילות הסדירה של רשת האינטרנט ולשיבושים בגלישה לאתר, כתוצאה מתקלות בחומרה או בתוכנה באופן ישיר או עקיף. כמו כן, איננו מתחייבים שלא יהיו טעויות ושהאתר לא יהיה נגיש לנזקים, קילקולים או תקלות כגון: נפילת שרתים, פריצות למחשבי החברה, הפסקות חשמל, ועוד.

דעת-נט תהיה רשאית בכל עת לשנות, להפסיק, לגרוע או להוסיף להוראות תקנון זה ו/או לתוכן האתר ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה בלבד.

איננו אחראים לתוכן מודעות הפירסום באתר זה, והם נמצאים באחריות המפרסמים בלבד.

בהשתתפות באתר מר-טריוויה אתה מביע את הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.